Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ОТ ЗОП

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД”съгласно чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;

 

Контакти с възложителя: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 2, тел. 073/88 87 01, факс: 073/ 888703, http://www.rzibl.org , e-mail: rzibl@rzibl.org . Профил на купувача: https://rzibl.nit.bg .

 

 

II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, МОТИВИ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

1. Обект: на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

  2. Предмет: предмет на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от  ЗОП.

 „Доставка, монтаж, внедряване и гаранционна поддръжка на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура на влизащите на територията  на Република България, през ГКПП – Кулата, ГКПП – Златарево, ГКПП – Станке Лисичково, ГКПП – Илинден.“

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на 11 /единадесет/ броя интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура с местонахождение, както следва:

-          ГКПП – Кулата – 5 броя;

-          ГКПП – Златарево – 2 броя;

-          ГКПП – Станке Лисичково – 2 броя;

-          ГКПП – Илинден – 2 броя

 

3. Правно основание за откриване на процедурата: Прогнозната стойност на обществената поръчка, възлагана по реда на чл.191, ал.1, т. 3 от Закона за общестевните поръчки / ЗОП/, (действащ до 1 ноември 2019 г.), съгласно Per. № МУ-1/06.01.2020 г. на АОП, при условията на чл.54, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 3 от Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Благоевград и заповед № РД-03-19/16.03.2020 г. на Главен секретар при министерство на здравеопазването, с която са отпуснати капиталови разходи и в качеството си на Възложител по смисъла на ЗОП, и във връзка с необходимостта от „Доставка, монтаж, внедряване и гаранционна поддръжка на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура на влизащите на територията  на Република България, през ГКПП – Кулата, ГКПП – Златарево, ГКПП – Станке Лисичково, ГКПП – Илинден.“

 

4. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез покана до определени лица по ЗОП.

 

5. Мотиви за избор на процедурата: Обявената от СЗО зараза от коронавирус за пандемия, регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, включително и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и извършване на превантивен контрол, чрез температурен скрининг на пътниците влизащи на територията на Република България през граничните контролни пропускателни пунктове (ГКПП), поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и други вирусни заболявания, Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въведени противоепидемични мерки на територията на Република България.

С оглед на гореизложеното е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1. Описаните обстоятелства обосновават наличието на неотложност и не се дължат на възложителя.

6. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

7. Финансиране на обществената поръчка:

Поръчката е финансирана чрез отпускане на капиталови разходи  от първостепенния разпоредител с бюджет, съгласно заповед № РД-03-19/16.03.2020 г. на Главен секретар при министерство на здравеопазването.

8. Място за изпълнение на поръчката– франко РЗИ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.  «Братя Миладинови» № 2 за нуждите на ГКПП – Кулата, ГКПП – Златарево, ГКПП – Станке Лисичково, ГКПП – Илинден.

  1. 9.                       Срок за изпълнение на поръчката – крайният срок на изпълнение на всички дейности по договора - доставка, монтаж и внедряване на облачната система за следене и наблюдение на телесната температура следва да приключат в срок до 01.04.2020 г., но не по-късно от 05.04.2020 г.
  2. 10.                    Изпълнителят следва да осигури минимум 24 месеца сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за същото.

11. Разходи за поръчката

Разходите за изработването/подаването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването/изпращането на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

12.Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС и се предлага от участника в Офертата му.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с изграждане на свързаност, доставка, монтаж, инсталиране на облачната система за следене и наблюдение на телесна температура и гаранционно/сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за същото.

Стойността на обществената поръчка е прогнозна за 11 броя системи за следене и наблюдение и е до 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/, без ДДС и представлява финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнението й.

Предлаганото оборудване, следва да отговаря на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

13. Начин на плащане

            Заплащането на цената по договора ще се извърши след издаване на данъчна фактура, доставка на оборудване и двустранно подписване на приемно – предавателен протокол за монтаж, инсталиране и изграждане на свързаност на системите, и инсталиране на софтуер на същите.Плащанията по сключеният договор ще се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на изпълнителя в срок не по - късно от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на фактура.

Документи
Сключен договор 2020-03-25 13:08:25 Изтеглете файл
Покана за сключване на договор 2020-03-24 12:44:04 Изтеглете файл
Протокол 2020-03-24 12:43:28 Изтеглете файл
Декларации по чл.103 и протокол за приемане 2020-03-24 12:38:03 Изтеглете файл
Заповед за комисия 2020-03-24 12:37:23 Изтеглете файл
Образци на документи 2020-03-18 16:19:40 Изтеглете файл
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2020-03-18 16:18:37 Изтеглете файл
Покана за участие 2020-03-18 16:17:27 Изтеглете файл