Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Покана за "Почистване на офис помещенията, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли в административна сграда на РЗИ - Благоевград “

I. ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

1.1 Предмет на поканата: „ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯТА, КОРИДОРИТЕ, СТЪЛБИЩАТА, СТЪЛБИЩНИТЕ ПЛОЩАДКИ И САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РЗИ - БЛАГОЕВГРАД“.

1.2  Основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на поканата предвижда възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

Контакти с възложителя: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 2, тел. 073/88-87-01, факс.: 073/58-20-50, e-mail: rzibl@rzibl.org

       

II. ОБЕКТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1. Обект: на настоящата поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 2.2 Мотиви за избор на процедурата: Прогнозната стойност на поръчката за услуга, предвижда възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

2.3.Стойност на поръчката

          Стойността на поръчката за извършване на услугата е изчислена, съгласно направена справка от счетоводството на инспекцията на база действителен разход за предходната финансова година.        

          Общатапрогнозна стойност на поръчката е до 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС или 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева/ с ДДС.

           В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

2.4. Разходи за поръчката за изпълнение на услуга.

Разходите за изработването на офертите са за сметка на поканените участници. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им.

2.5 Начин за плащане

Стойността на поръчката за извършване на услугата се определя в български лева и се предлага от участника в Офертата му. Същата не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи по изпълнение на услугата.  Заплащането на цената за услугата ще се извършва съгласно договорните условия записани  в проекта на договора. Плащането на цената по извършване на услугата е месечно в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на фактура. В цената на договора се включва осигуряване на почистващи препарати. Същите са за сметка на фирмата изпълнител.

2.6. Място за изпълнение на поръчката за услуга - гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” №2, за РЗИ - Благоевград.

2.7. Срок за изпълнение на поръчката за услуга.

Срокът за изпълнение на поръчката за почистване на офис помещенията на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли на изброените етажи в административна сграда на РЗИ е 1 /една/ календарна година, считано от сключването на договора за услуга.

 

III.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Участниците следва да представят офертите си със срок на валидност не по – малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

Качеството на почистващите препарати следва да отговаря на нормативните изисквания за здраве и безопасност, качество и гаранция, валидни в Европейския Съюз.


IV
. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА. 

4.1. Офертата се изготвя в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя е основание за неговото отстраняване.

4.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

4.3. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

4.4 Офертата следва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, която се надписва по следния начин:

О Ф Е Р Т А

ДО

РЗИ - БЛАГОЕВГРД

УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” № 2

ДЕЛОВОДСТВО

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

За участие в процедура , чрез директно възлагане за избор на изпълнител за:

               ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯТА, КОРИДОРИТЕ, СТЪЛБИЩАТА, СТЪЛБИЩНИТЕ ПЛОЩАДКИ И САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РЗИ - БЛАГОЕВГРАД“.

/име на участника,адрес за кореспонденция, лице за контакт;тел./факс/ел.адрес/

.....................................................................................................................................

 

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви фирмени печати и знаци.

 Участникът, ако изпраща офертата си по пощата, то той следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Не се приемат за участие и се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал: “Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис под заверката и свеж печат.

Офертите се подават на адрес: гр. Благоевград, ул. «Братя Миладинови» №2, деловодство в срок до 17:00 часа на 23.07.2018г.

4.5. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат получавани, разглеждани и оценявани на 24.07.2018г. в 10:00 часа от длъжностни лица, определени от Възложителя със заповед. Същите следва да съставят протокол/доклад от работата си, който да представят на главен секретар на инспекцията, който след съгласуване се представя на Възложителя за одобрение.

 

 V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

5.1.Съдържание на офертата – описват се документите съдържащи се в офертата като описът се поставя в началото на офертата;

5.2. Представяне на участника, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – образец №1;

5.3.Техническо предложение, съдържащо:

5.3.1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя /Образец №2/;

5.4. Ценово предложениепо образец №3, следвада съдържаценово предложение  /по образец/  на хартиен носител, подписано от закония представител и подпечатано от участника.

5.5 Декларация за приемане условията на проекта на договора - /Образец №4/

5.6Декларация по  чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни - /Образец №5/.

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

6.1 Участниците следва да извършват редовно и качествено почистване на офис помещения на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж,  коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли на изброените етажи, на административна сграда на Регионална здравна инспекция, находяща се в град Благоевград 2700, ул. „Братя Миладинови”№2, както следва:

6.1.1. Ежедневно:

- измиване на твърди подови настилки с подходящи и одобрени за целта препарати;

- почистване на бюра и офис мебели;

- почистване на офис и компютърна техника;

- почистване на врати, стълбища и парапети;

- почистване санитарни помещения;

- почистване на осветителни тела, ключове и контакти;

- почистване на кошчета за смет, изхвърляне на отпадъци;

- почистване на района пред сградата в прериметър до 2 метра от стената;

6.1.2.Седмично:

-  измиване на входни и преградни витрини;

- почистване на работните кабинети на РКМЕ в МБАЛ-Благоевград /съгласно дейностите по т.1/

6.1.3.Ежемесечно:

- измиване  на прозорци;

- почистване на архивните помещения на РКМЕ в МБАЛ-Благоевград.

 

VІI. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий "най - ниска цена".

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация може да се извърши чрез: електронна поща, като съобщението, се подписва с електронен подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс.

Документи
Покана за почистване 2018-07-17 14:46:07 Изтеглете файл
Покана за "Почистване на офис помещенията, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли в административна сграда на РЗИ - Благоевград “
Образци на документи 2018-07-17 14:43:57 Изтеглете файл
1.ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ 3.ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 4.ДЕКЛАРАЦИЯ - за приемане на условията в проекта на договора 5.ДЕКЛАРАЦИЯ - по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни 6.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР