Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

ПОКАНА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И СИМП ПО АГ, ГПСИМП ПО АГ И МДЦ В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.20, ал.4, т.З от ЗОП и във връзка с чл.57 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ-Благоевград

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА

За участие в процедура, чрез директно възлагане за сключване на договор за избор на лечебно заведение, което да извърши акушеро-гинекологични профилактични прегледа в Област Благоевград на компактното ромско население по Национален план за действие 2015-2020г., съгласно заповед № РД-01-219/18.07.2018г. на министъра на здравеопазването в изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 - 2020г.

I. Предмет: „Избор на лечебно заведение за извършване на не по-малко от 500 /петстотин/ акушеро-гинекологични профилактични прегледа в населени места с компактно ромско население, с мобилен кабинет, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на територията на Благоевградска област.“

II. Място на изпълнение:

Посочените акушеро-гинекологични прегледа следва да се извършат на територията на Благоевградска област (задължително в с.Микрево, гр.Петрич и с.Гърмен. както и в други населени места с компактно ромско население по избор), с мобилен кабинет предоставен от Възложителя, а именно:

  • Мобилен гинекологичен кабинет „MERCEDES ATEGO”, с per. № СА1917МХ:


III. Прогнозна стойност на поръчката - 12 500 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/.

1. Стойността от 12 500 лв. е окончателна и включва всички видове разходи за извършване на съответния профилактичен преглед в т.ч. разходи за материали, консумативи, медицински персонал, транспорт / гориво и шофьор/, интернет, както и за всички други разходи, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Цената е окончателна и не подлежи на допълване или промяна.

2. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им.

3. Начин на плащане - по банков път.

IV. Изисквания за изпълнение па поръчката

За изпълнението на поръчката е необходимо:

  1. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да са регистрирани като лечебни заведения за болнична помощ, специализирана извънболнична помощ по АГ, ГПСИМП ПО АГ И МДЦ. Същите следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги.
  2. Участниците следва да представят заверено копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по Закона за лечебните заведения.
  3. Участниците следва да посочат и лицата, които ще извършват услугите, като представят за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация.
  4. Акушеро-гинекологичните изследвания следва да се извършат за периода на договора по предварително изготвен график по образец на Възложителя, предоставен от Изпълнителя, в срок до 2 работни дни след сключване на договора.
  5. В срок до 09.11.2018 г. обработената информация от извършените изследвания, следва да бъде предадена на Възложителя под форма на:

-      поименен списък на прегледаните /изследваните лица;

-      индивидуални резултати от изследванията, обективизирани със съответната служебна документация;

-      текстуален отчет и анализ на получените здравни резултати от прегледите/изследванията:

-      финансов отчет /фактуриране на разходите/;

-      график на извършените прегледи и изследвания (населено място, местоположение, дата и час).

6.    Изпълнението на услугата следва да бъде извършвано в съответствие с българското законодателство.

7.    Предложените услуги от участника следва да включват в извършването на акушеро-гинекологични прегледи и вземането на цитонамазка.

8.    Изискванията по т.7 се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника в процедурата.

9.   Във всички случаи участникът осигурява неразгласяванего на информация, станала му известна при изпълнение на услугите.

V. Критерии за възлагане

1. Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий "най - ниска цена".

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят 12 500 лв.

2. Офертите се подават на адрес: гр. Благоевград, ул. «Братя Миладинови» №2, деловодство в срок до 17:00 часа на 31.08.2018г.

3. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат получавани, разглеждани и оценявани на 03.09.2018г. в 14:00 часа от длъжностни лица, определени от Възложителя със заповед. Същите следва да съставят протокол/доклад от работата си, който да представят на главен секретар на инспекцията, който след съгласуване се представя на Възложителя за одобрение.

  • Офертите се представят в запечатен, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
  • Върху плика се посочва адрес за кореспонденция. телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката.
  • Приемането на офертата се регистрира във входящия регистър на РЗИ-Благоевград. като върху плика се отбелязват номерът, датата и часът на получаването.