Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Обява за доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на целевите групи за първични и спешни здравни услуги в област Благоевград

Предмет на възлагане по настоящата поръчка за  „Доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на целевите групи за първични и спешни здравни услуги в Благоевград” за нуждите на РЗИ-Благоевград в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.3. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейност 3.1.1 на проекта.

 

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по- добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по- качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

  • Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:
  • Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;
  • Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;
Документи
Договор с КИОСК България ООД 2018-12-18 10:01:12 Изтеглете файл
Протокол 2 от заседания на комисията 2018-11-02 16:18:21 Изтеглете файл
Приемно-предавателен протокол 2018-10-16 17:15:06 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2018-10-16 17:09:06 Изтеглете файл
Заповед за удължаване на срока 2018-10-16 17:05:41 Изтеглете файл
Протокол 1 от заседание на комисията 2018-10-16 17:03:12 Изтеглете файл
Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП 2018-10-16 16:59:52 Изтеглете файл
Заповед за комисия 2018-10-16 16:58:44 Изтеглете файл
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 2018-10-01 16:27:47 Изтеглете файл
Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2018-10-01 16:23:34 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец 6 2018-10-01 16:17:05 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец 5 2018-10-01 16:15:15 Изтеглете файл
Декларация - Оразец 4 2018-10-01 16:13:36 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Ценово предложение - Оразец 3 2018-10-01 16:12:42 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец 2 2018-10-01 16:09:03 Изтеглете файл
Заявление за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка - Образец 1 2018-10-01 16:05:38 Изтеглете файл
Договор - Приложение 2 2018-10-01 16:03:09 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 1 2018-10-01 16:01:09 Изтеглете файл
Указания за изготвяне на оферта 2018-10-01 15:56:11 Изтеглете файл
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 2018-10-01 15:55:05 Изтеглете файл
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 2018-10-01 15:52:27 Изтеглете файл