Организиране на две конференции, кампания за промоция на проекта, извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение

„Организиране на две конференции, кампания за промоция на проекта, извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение“ в изпълнение на Работен пакет 2, Дейност 2.1.2 и 2.1..4 и Работен пакет 4, Дейност 4.1.3 по проект ’’Подобряване на качеството и достъпността на социалните здравни услуги в трансграничните райони" с акроним “Health Care Centre”, който се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020г., разпределено в 3 обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция №1 “Организиране на две конференции по проекта” 
  • Обособена позиция №2 “Организиране на кампания за промоция на проекта”
  • Обособена позиция №3 “Извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение”

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯБЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по- качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Документи
Обособена позиция №3 “Извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение” 2019-07-25 15:30:13 Изтеглете файл
Обособена позиция №2 “Организиране на кампания за промоция на проекта” 2019-07-25 15:29:40 Изтеглете файл
Обособена позиция №1 “Организиране на две конференции по проекта” 2019-07-25 15:27:11 Изтеглете файл
Писмо до Ла фит ООД 2019-02-28 17:03:23 Изтеглете файл
Писмо до Ивентзоун ЕООД 2019-02-28 17:00:11 Изтеглете файл
Писмо до Медицински център АРТРО - Гоце Делчев ООД 2019-02-28 16:57:10 Изтеглете файл
Заповед РД-01-86 2019-02-28 16:53:43 Изтеглете файл
Доклад 2019-02-28 16:49:10 Изтеглете файл
Протокол 2 2019-02-28 16:43:04 Изтеглете файл
До всички заинтересовани 2019-02-18 16:54:51 Изтеглете файл
Протокол 1 от заседания на комисия 2019-02-18 16:50:17 Изтеглете файл
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2018-12-13 16:50:11 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедура 2018-12-13 16:39:34 Изтеглете файл
Заповед за откриване на процедура 2018-12-13 16:36:12 Изтеглете файл
Документация за участие 2018-12-13 16:35:33 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 2018-12-13 16:08:31 Изтеглете файл
Проект на договор 2018-12-13 16:08:06 Изтеглете файл
Образци на документи 2018-12-13 16:07:19 Изтеглете файл