Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ Благоевград

В изпълнение на Работен пакет 3, Дейност 3.1.2 по проект ''Подобряване на качеството и достъпността на социалните здравни услуги в трансграничните райони” с акроним “Health Care Centre”, който се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020г., разпределено в 1 /една/ обособена позиция с 4 /четири/ броя номенклатурни единици.

Документи
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - МЕДИКЛИМ ЕООД 2021-05-10 16:03:25 Изтеглете файл
Договор РД-06-2 2019-03-08 15:04:58 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2019-03-08 15:03:21 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2019-03-05 15:16:56 Изтеглете файл
Покана за сключване на договор 2019-01-31 16:18:31 Изтеглете файл
Заповед за избор на изпълнител 2019-01-31 16:13:15 Изтеглете файл
Доклад от работата на комисията 2019-01-31 16:06:02 Изтеглете файл
Протокол 3 2019-01-31 16:04:33 Изтеглете файл
Писмо МЕДИКЛИМ ЕООД 2019-01-17 15:08:27 Изтеглете файл
Протокол 2 2019-01-17 15:04:37 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на цени 2019-01-09 15:13:07 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на комисия 2019-01-09 15:12:34 Изтеглете файл
Декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП 2019-01-09 15:12:07 Изтеглете файл
Заповед за комисия за разглеждане на оферти 2019-01-09 15:09:58 Изтеглете файл
Регистър на получените оферти и Приемно-предавателен протокол 2019-01-09 15:08:34 Изтеглете файл
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2018-11-19 16:11:18 Изтеглете файл
Образци 2018-11-19 15:50:10 Изтеглете файл
Заповед РД 01-13 2018-11-19 15:46:19 Изтеглете файл
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на глава 25, раздел втори от ЗОП 2018-11-19 15:39:49 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 2018-11-19 15:38:05 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедура 2018-11-19 15:36:17 Изтеглете файл