Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Документация за участие

Документи
Образец № 1.1 - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2018-08-29 19:45:00 Изтеглете файл
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 2018-08-29 19:24:07 Изтеглете файл
„Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Приложение № 4 - Д О Г О В О Р 2018-08-29 19:23:03 Изтеглете файл
„Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.
Образец №6 - ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 2018-08-29 19:21:37 Изтеглете файл
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, съдържащи се в офертата за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.
Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2018-08-29 19:19:46 Изтеглете файл
Предмет на възлагане по настоящата поръчка за обособена позиция № 1 е „Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/” за нуждите на РЗИ-Благоевград в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Образец №5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ по чл. 102, ал. 1 ЗОП 2018-08-29 19:18:39 Изтеглете файл
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ по чл. 102, ал. 1 ЗОП
Образец №4 - Д Е К Л А Р А Ц И Я 2018-08-29 19:17:41 Изтеглете файл
Д Е К Л А Р А Ц И Я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Образец №3 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2018-08-29 19:16:10 Изтеглете файл
Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.
Образец № 2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2018-08-29 19:15:14 Изтеглете файл
Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет „Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07
Образец №1 - ЗАЯВЛЕНИЕ 2018-08-29 19:11:10 Изтеглете файл